ANNOTadvokatbyra_farg

Allmänna villkor 2023:1

Uppdragets utförande
Dessa villkor gäller för samtliga uppdrag som utförs av ANNOT Advokatbyrå AB, org. nr. 556376-1492, (nedan ”ANNOT”) för klients räkning om inte annat avtalats eller följer av tvingande lag eller av god advokatsed
(se www.advokatsamfundet.se).

Tystnadsplikt
ANNOT har tystnadsplikt avseende det som anförtros inom ramen för ett uppdrag och som inte är allmänt känt. Undantag från tystnadsplikten gäller om klienten samtyckt därtill eller laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger. Undantag kan vidare gälla vid tvist gällande uppdraget eller ANNOT:s ersättningsanspråk.

Arvode och betalningsvillkor
Skäligt arvode debiteras klienten jämte mervärdesskatt. Arvodet baseras på vad som avtalats, uppdragets art och omfattning, tidsåtgång, skyndsamhetskrav, svårighetsgrad och i enlighet med god advokatsed. Utöver arvodet debiteras utlägg och övriga kostnader, exempelvis för externa utredningar och bevisning samt avgifter till domstolar och myndigheter.

Om ärende avgörs i domstol och klient inte tillerkänns yrkad ersättning har ANNOT rätt att fakturera klienten resterande belopp.

Om klienten beviljas rättsskydd ska klienten ersätta ANNOT för kostnader och ersättning som försäkringsskyddet inte täcker.

Betalning sker mot faktura. Fakturering sker normalt i samband med månadsskifte. Betalningstiden är 10 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid påminnelse utgår påminnelseavgift om 60 kr. Betalning kan även krävas i förskott eller á conto.

Personuppgiftsbehandling
ANNOT är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas eller inhämtas till ANNOT och behandlas av ANNOT för fullgörande av ingångna avtal och skyldigheter enligt författning. All behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning, se ANNOT:s vid var tid gällande Integritetspolicy.

Immateriella rättigheter
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det som ANNOT framställer i ett uppdrag tillhör ANNOT. Klienten har endast rätt att använda materialet till de ändamål för vilka det tagits fram.

Förtida upphörande av uppdraget

Vardera parten har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande;
a) med stöd av lag och reglerna om god advokatsed, exempelvis vid intressekonflikt,
b) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt vad som avtalats, eller
c) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

Om uppdraget avslutas i förtid har ANNOT rätt till full ersättning för nedlagt arbete och övriga kostnader hänförliga till uppdraget.

Dokumentation och kommunikation
ANNOT lagrar handlingar inom uppdraget och arkiverar dessa efter avslutat uppdrag, dock ej originalhandlingar.

Godkännande av dessa villkor innebär samtycke till elektronisk kommunikation i uppdraget.

Ansvarsbegränsning
ANNOT ansvarar endast för skada som vållats av fel eller försummelse i uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det belopp som ANNOT:s ansvarsförsäkring vid var tid maximalt täcker.

ANNOT har ej ansvar för

  • indirekt skada eller följdskada,
  • brister orsakade av att klienten tillhandahållit felaktig eller ofullständig information,
  • klientens eventuella skattemässiga konsekvenser, såvida rådgivningen inte avser skatt specifikt,
  • externt anlitade konsulter eller externa tjänster som förmedlas eller inhämtas för uppdraget,
  • tredje mans skada såvida inte sådant ansvar särskilt påtagits, eller
  • skada till följd av omständigheter utanför ANNOT:s kontroll som skäligen inte kunde ha förutsetts vid tiden för uppdragets antagande och vars konsekvenser inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas.

Om klienten erhåller försäkringsersättning eller liknande ska ANNOT:s ansvar nedsättas med motsvarande belopp.

Tvist samt reklamation och preskription
Klienten är skyldig att påtala fel eller brist till ANNOT inom skälig tid från det att fel eller brist Klienten är skyldig att påtala fel eller brist till ANNOT inom skälig tid från det att fel eller brist upptäckts eller bort ha upptäckts vid äventyr av att krav inte kan göras gällande. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter dag för sista fakturans utställande för det uppdrag som kravet avser.

Tvist mellan parterna ska slutligt  prövas i svensk allmän domstol när klienten är konsument. När klienten är näringsidkare ska tvister slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet som sådant och skiljedom eller beslut jämte information i anslutning till förfarandet omfattas av sekretess till förmån för såväl ANNOT som klienten i frånvaro av motpartens uttryckliga medgivande till att något får föras vidare till tredje man.

Vid tvist ska svensk rätt tillämpas, med undantag av lagvalsregler.

Konsument som har ett krav i anledning av advokattjänst och har försökt men inte kunnat nå en lösning i samförstånd kan kontakta:

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd
Box 27321
102 54 Stockholm