ANNOTadvokatbyra_farg
Vi vill hjälpa vår kund till rätta beslut, framgångsrika processer, ökad juridisk medvetenhet, juridiskekonomisk trygghet och till vinst.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling syftar till att främja sund konkurrens och till ökad samhällsnytta av offentliga medel. Området har stor influens av EU-rätt och präglas av snabb rättsutveckling, inte minst genom domstolspraxis. Vi har erfarenhet från biträde, praktisk hantering och rådgivning både gentemot leverantörer som jobbar mot offentlig sektor och gentemot upphandlande myndigheter, vilket vi ser som en styrka. Vi kan upphandling i praktiken och har stor erfarenhet kring lösning av upphandlingsrättsliga frågor från de otal överprövningsprocesser som vi varit ombud i. Med vår hjälp i ett tidigt skede i eller inför en upphandling kan vi förebygga och minimera de juridiska riskerna.

Tjänster

 • Strategisk och löpande rådgivning
 • Framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller
 • Kommersiella villkor i upphandlingar
 • Utformning av anbud
 • Ombud i överprövningsprocesser
 • Ombud i skadeståndsprocesser
 • Konkurrensfrågor kopplat till leverantörssamarbete
 • Konkurrensfrågor kopplat till offentlig säljverksamhet
 • Rättsutredningar
 • Sekretessfrågor
 • Framtagande av upphandlingspolicys m.m.
 • Utbildning i LOU, LUF, m.fl. anknytande regelverk

Entreprenad

Entreprenad är att utföra en beställd tjänst. Entreprenören ska på beställarens uppdrag realisera ett byggnadsverk, vilket kan innebära att bygg om, bygga till, bygga nytt, renovera, anlägga eller installera. Slutresultatet av en entreprenad är unikt i varje enskilt fall och ska färdigställas i rätt tid och på rätt sätt, vilket innebär risker. Vi hjälper er att hantera entreprenadens juridiska risker från penna till spik oavsett om ni är på beställarsidan eller på entreprenörssidan. Vi har ett inarbetat nätverk av tekniska konsulter och besiktningsmän. Vi biträder även arkitekter, tekniska konsulter projektledning och andra konsulter samt är vana att hantera de flesta teknikdisciplinerna.

Tjänster

 • Strategisk och löpande rådgivning
 • Upphandlingsfrågor
 • Framtagande av förfrågningsunderlag
 • Avtalsskrivning
 • Avtalsgranskning
 • Ombud i entreprenadtvister
 • Rättsutredningar
 • Utbildningar i AB 04, ABT 06, ABK 09 m.fl. standardavtal

Affärsjuridik

Affärsjuridik är, som namnet antyder, juridiken bakom affärerna. Vi kan fungera som affärsjuridiskt bollplank eller som affärsjuridiskt biträde i förhandlingar och tvister. För oss är affärsjuridikens kärna avtals- och köprätten. Vi har stor erfarenhet inom avtalsfrågor inom olika branscher samt att vi viss mån även biträder när det gäller internationella avtal. Vi jobbar exempelvis med franchiseavtal, leverantörsavtal, inköpsavtal, samarbetsavtal, hyresavtal och rörelseöverlåtelseavtal. Vår övertygelse är det alltid är bättre att i förväg försöka reglera affärerna avtalsmässigt tydligt och enkelt till minimerande av framtida tvist. Vi hanterar tvister om kommersiella avtal och agerar ombud i såväl allmän domstol som i skiljeförfaranden.

Tjänster

 • Avtalsskrivning och granskning
 • Löpande och strategisk rådgivning
 • Ombud i kommersiella avtalstvister
 • Ombud hyrestvister
 • Ombud uppsägningstvister mot arbetstagare
 • Indrivning av större fordringar
 • Bolagsfrågor
 • Inköpspolicys
 • Kreditpolicys
 • Framtagande av allmänna villkor
 • Rättsutredningar
 • Utbildning inom svensk och internationell avtals- och köprätt
 • Utbildning inom standardavtal; NL09, NLM10, Orgalime S/SE 2000