ANNOTadvokatbyra_farg

Integritetspolicy 2023:2

Allmänt
ANNOT Advokatbyrå AB, org. nr. 556376-1492, (nedan ”ANNOT”) är personuppgiftsansvarig för de person-uppgifter som samlas in och behandlas i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster samt i enlighet med reglerna om god advokatsed.

Genom att anlita ANNOT samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt här angivna villkor, i överensstämmelse med gällande integritetsskyddslag-stiftning. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke.

Personuppgifter som behandlas
Alla personuppgifter som ANNOT tar emot eller inhämtar med anledning av uppdrag behandlas, exempelvis för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer,
e-postadress och personnummer. Känsliga uppgifter som lämnas inom ramen för uppdraget kan också behandlas.

Informationen kan lämnas till ANNOT av dig själv, men kan även inkomma till ANNOT från tredje part och kan komma att kompletteras med uppgifter från externa källor, som privata eller offentliga register.

Ändamål och rättslig grund
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla juridiska tjänster och bedriva advokat-verksamhet. För fullgörande av uppdrag som juridiskt ombud enligt överenskommelse och uppfylla lagliga förpliktelser behandlas personuppgifterna bland annat för jävskontroller, administration och redovisning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.

Information till annan
Personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part efter särskild överenskommelse, eller om nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, eller så krävs med anledning av lag, myndighetsförfrågan eller beslut, eller annat berättigat intresse.

Vid samarbete med leverantörer av juridiska och andra tjänster kan personuppgifter komma att hanteras av dessa. Sådan hantering begränsas till att endast avse information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster.

Personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES.

Rättigheter att begära information, rättelse och
radering mm

Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda i ett strukturerat och maskin-läsbart format till annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om behandlingen baseras på en intresseavvägning.

Du har rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda i ett strukturerat och maskin-läsbart format till annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om behandlingen baseras på en intresseavvägning.

Du har rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar uppgifterna
Personuppgifter som behövs i ett juridiskt uppdrag bevaras efter uppdragets avslutande i tio år, eller längre om så är påkallat, i enlighet med Advokatsamfundets regler.

Personuppgifter i övrigt sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda person-uppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att kommunicera personuppgifter via digitala kanaler.

Ändringar
ANNOT har rätt att ändra eller göra tillägg till denna Integritetspolicy. Ny version gäller för uppdrag påbörjade efter att ändrade villkor publicerats på www.annotadvokat.se.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna med frågor gällande vår personuppgifts-behandling  på adress:

ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1
602 25 Norrköping
Telefon: +46 (0)11 400 00 50